දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය කිරීම සදහා වන යෝජනා සම්මුතිය – අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන

https://youtu.be/l2Sj02a6_JM

Continue Readingදේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය කිරීම සදහා වන යෝජනා සම්මුතිය – අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන

දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය කිරීම සදහා වන යෝජනා සම්මුතිය – විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස

https://youtu.be/f2x8FjGpjkE

Continue Readingදේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය කිරීම සදහා වන යෝජනා සම්මුතිය – විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස

දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය කිරීම සදහා වන යෝජනා සම්මුතිය – මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ෂෙහාන් සේමසිංහ

https://youtu.be/S0NfvW0D4jM

Continue Readingදේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය කිරීම සදහා වන යෝජනා සම්මුතිය – මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ෂෙහාන් සේමසිංහ

දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය කිරීම සදහා වන යෝජනා සම්මුතිය – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂ ද සිල්වා

https://youtu.be/9gB6bznAmyY

Continue Readingදේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය කිරීම සදහා වන යෝජනා සම්මුතිය – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂ ද සිල්වා

යෝජිත දුෂණ විරෝධී පනත: සඵලදායකද ?, කාර්යක්ෂමද?, භයානකද ?

https://www.youtube.com/embed/dEfddl5M3cA නීතිඥ ලසන්තිකා හෙට්ටිආරච්චි මහත්මිය

Continue Readingයෝජිත දුෂණ විරෝධී පනත: සඵලදායකද ?, කාර්යක්ෂමද?, භයානකද ?