දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය කිරීම සදහා වන යෝජනා සම්මුතිය – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල

https://youtu.be/vVy3xsZd9BM

Continue Readingදේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය කිරීම සදහා වන යෝජනා සම්මුතිය – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල

දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය කිරීම සදහා වන යෝජනා සම්මුතිය – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගුණපාල රත්නසේකර

https://youtu.be/DEVUkTdLsMQ

Continue Readingදේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය කිරීම සදහා වන යෝජනා සම්මුතිය – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගුණපාල රත්නසේකර

දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය කිරීම සදහා වන යෝජනා සම්මුතිය-අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ

https://youtu.be/i3Q0pLIgCr0

Continue Readingදේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය කිරීම සදහා වන යෝජනා සම්මුතිය-අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ

දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය කිරීම සදහා වන යෝජනා සම්මුතිය – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාලක ගොඩහේවා

https://youtu.be/JbhTy4OFs4c

Continue Readingදේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය කිරීම සදහා වන යෝජනා සම්මුතිය – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාලක ගොඩහේවා

දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය කිරීම සදහා වන යෝජනා සම්මුතිය – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජිත් සියඹලාපිටිය

https://youtu.be/jXEUNaH8g6M

Continue Readingදේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය කිරීම සදහා වන යෝජනා සම්මුතිය – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජිත් සියඹලාපිටිය

දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය කිරීම සදහා වන යෝජනා සම්මුතිය-පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලි චම්පික රණවක

https://youtu.be/80JKhrPhVeg

Continue Readingදේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය කිරීම සදහා වන යෝජනා සම්මුතිය-පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලි චම්පික රණවක

දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය කිරීම සදහා වන යෝජනා සම්මුතිය-පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චන්දිම වීරක්කොඩි

https://youtu.be/geCXuuB0hK0

Continue Readingදේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය කිරීම සදහා වන යෝජනා සම්මුතිය-පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චන්දිම වීරක්කොඩි

දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය කිරීම සදහා වන යෝජනා සම්මුතිය-පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත හේරත්

https://youtu.be/eUtqtlkOu3E

Continue Readingදේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය කිරීම සදහා වන යෝජනා සම්මුතිය-පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත හේරත්

දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය කිරීම සදහා වන යෝජනා සම්මුතිය-පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කබීර් හෂීම්

https://youtu.be/prqg2vlswQg

Continue Readingදේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය කිරීම සදහා වන යෝජනා සම්මුතිය-පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කබීර් හෂීම්