ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය, ආර්ථික ස්ථායීකරණ ක්‍රියාවලියේ ඉදිරිය සහ එහි සමාජ ආර්ථික බලපෑම