ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග, සහ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය බන්දුල ගුනවර්ධන මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ කල කතාවක් ඇසුරිනි. 23 අගෝස්තු 2023

https://youtu.be/KFGxFB-cq90

Continue Readingප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග, සහ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය බන්දුල ගුනවර්ධන මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ කල කතාවක් ඇසුරිනි. 23 අගෝස්තු 2023

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ දේශපාලන පක්ෂ ක්‍රමය – ආචාර්ය ප්‍රදීප් පිරිස්

Download the book- Catch-All parties and party-Voter Nexus in Sri Lanka https://www.taylorfrancis.com/books/oa-edit/10.4324/9781003324478/rethinking-parties-democratizing-asia-julio-teehankee-christian-echle https://youtu.be/Dcj69tuoSQY

Continue Readingශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ දේශපාලන පක්ෂ ක්‍රමය – ආචාර්ය ප්‍රදීප් පිරිස්

දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය කිරීම සදහා වන යෝජනා සම්මුතිය – විදේශ අමාත්‍ය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අලි සබ්‍රි

https://youtu.be/-uglHTOAeuk

Continue Readingදේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය කිරීම සදහා වන යෝජනා සම්මුතිය – විදේශ අමාත්‍ය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අලි සබ්‍රි

දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය කිරීම සදහා වන යෝජනා සම්මුතිය – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල

https://youtu.be/vVy3xsZd9BM

Continue Readingදේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය කිරීම සදහා වන යෝජනා සම්මුතිය – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල

දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය කිරීම සදහා වන යෝජනා සම්මුතිය – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගුණපාල රත්නසේකර

https://youtu.be/DEVUkTdLsMQ

Continue Readingදේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය කිරීම සදහා වන යෝජනා සම්මුතිය – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගුණපාල රත්නසේකර

දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය කිරීම සදහා වන යෝජනා සම්මුතිය-අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ

https://youtu.be/i3Q0pLIgCr0

Continue Readingදේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය කිරීම සදහා වන යෝජනා සම්මුතිය-අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ

දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය කිරීම සදහා වන යෝජනා සම්මුතිය – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාලක ගොඩහේවා

https://youtu.be/JbhTy4OFs4c

Continue Readingදේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය කිරීම සදහා වන යෝජනා සම්මුතිය – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාලක ගොඩහේවා