තිලීපන් සමරු පෙරහැර සහ පොලීසියේ ඔහේ බලාසිටීම..!

කේ. සංජීව උතුරු නැගෙනහිර දමිළ ජනතාව අතර ගෞරවයට පාත්‍රවී සිටින, උපවාසයක් අතරතුර මියගිය තිලීපන් හෙවත් රාසයියා පාර්තිපනන් සිහිකරනු වස් පොතුවිල් සිට යාපනය දක්වා ගමන් කරමින් තිබුණ රථ පෙළපාලියකට පසුගිය සැප්තැම්බර්…

Continue Readingතිලීපන් සමරු පෙරහැර සහ පොලීසියේ ඔහේ බලාසිටීම..!