චැනල් හතර බෝම්බය සහ අසමත් ලංකාව…!

-කේ. සංජීව-  උතුරු නැගෙනහිර යුද්ධය අවසන් වී දැන් දශකයකට වැඩිය. එහෙත් තවමත් නොවිසිඳුන ප්‍රශ්න බොහෝ ය. තවමත් 'උතුරේ අම්මලා' ලංකාවේ දීර්ඝතම අරගලය කරමින් සිටින්නේ අතුරුදන් කළ තම දරුවන්ට සිදුවුණේ කුමක්ද…

Continue Readingචැනල් හතර බෝම්බය සහ අසමත් ලංකාව…!