යුක්තිය සාධාරණය දුරයි..!

කේ. සංජීව හිටපු පොලිස්පති සීඩී වික්‍රමරත්න මහතාට සති තුනක සේවා දිගුවක් ජනාධිපතිවරයා විසින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ ආවරණ අනුමැතියට යටත්ව ලබාදෙන්නට තීරණය කළත්, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව ජනාධිපතිවරයා ලබාදෙන සේවා දිගුවට එකඟ…

Continue Readingයුක්තිය සාධාරණය දුරයි..!