විද්‍යාව, කළමනාකරණය, අමතක කළ රටකට නියඟයක් ආවාම..!

-කේ. සංජීව- එල් - නිනෝ කාලගුණ තත්ත්වය එක්ක අද ලංකාවේ හැමතැනකින්ම අහන්න දකින්න ලැබෙන්නේ වතුර නෑ කියන කතාව. පොළොන්නරුව මනම්පිටියේ පාලම යටින් ත්‍රිකුණාමලය දිහාට ගලන, ලංකාවේ දිගම ගඟ අද කුඩා…

Continue Readingවිද්‍යාව, කළමනාකරණය, අමතක කළ රටකට නියඟයක් ආවාම..!