ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කන්නද.. ?

“දූෂණය නමැති වසංගතය ඉවරයක් කිරීමට, ජීවන තත්වය වැඩි දියුණු කිරීමට සහ කුසට ආහාර වේලක් සැපයීමට, නිදහස සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට හැකියාවක් නැතැයි විශ්වාස කරන ජනතාවකගෙන්, ඒ නිදහස සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවෙන් කැප වී…

Continue Readingප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කන්නද.. ?