20 ලිව්වේ කවුද? (තොඳොල් ප්‍රශ්නයක්)

සමහර ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කෙරෙන්නේ පිළිතුරක් අපේක්ෂාවෙන් නොවේ. ප්‍රශ්නය තුළම පවතින යම් තොඳොල් ගතියක් කෙරෙහි ඇති ආසක්තභාවය, එවැනි ප්‍රශ්න ආහ්ලාදයෙන් වරනැඟීමට හේතු වෙයි. එවැනි ප්‍රශ්නයකට ජනමාධ්‍ය තුළින් (වර්තමානයේ නම් සමාජ මාධ්‍ය…

Continue Reading20 ලිව්වේ කවුද? (තොඳොල් ප්‍රශ්නයක්)