20වෙනි සංශෝධනය ගේනවා කියන්නේ COPE කමිටුව විහිළුවක්

20වෙනි සංශෝධනය ගේන ඒම තුළින් COPE කමිටුව විහිළුවක් බවට පත්ව ඇති බව පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ ලේකම් පුබුදු ජාගොඩ මහතා පවසයි. 20 වන සංශෝධනය සහ වත්මන් ආණ්ඩුව වගකීම් රහිත අත්නෝමතික ක්‍රියා…

Continue Reading20වෙනි සංශෝධනය ගේනවා කියන්නේ COPE කමිටුව විහිළුවක්