විපක්ෂය බාරගන්නා වගකීම කුමක්ද..?

කෝකියෙකු නැති කොත්තුවක කෝකියා සොයන විපක්ෂයට කෑමට ඇත්තේ කෝකියා නොව කොත්තුව බැව් අමතකව ඇත. 20 වන සංශෝධනයට රචකයෙකු නොමැති කතාව මොහොතක විහිළුවට ගත්තාට, එය 20 වන සංශෝධනයේ බරපතළ කාරණාවක් බවට…

Continue Readingවිපක්ෂය බාරගන්නා වගකීම කුමක්ද..?