13 සංශෝධනය අහෝසි කළ නොහැකියි – දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නායක ආර්. සම්බන්ධන්

19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය නිර්මාණය කිරීමට දෙමළ ජාතික සන්ධානයත් දායක වුණා. අද ඔබ දකින ආකරයට එහි ති්බෙන අඩුපාඩුකම් මොනවාද ? 19 වන සංශෝධනය ගෙන ආවේ රටේ පාර්ලිමේන්තුව විධායක ජනාධිපතිතුමා…

Continue Reading13 සංශෝධනය අහෝසි කළ නොහැකියි – දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නායක ආර්. සම්බන්ධන්