ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වාධීන රාජ්‍ය කොමිෂන් සභා ඉතිහාසය, බලතල, කාර්යයන් සහ ස්වභාවය

"ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වාධීන රාජ්‍ය කොමිෂන් සභා ඉතිහාසය, බලතල, කාර්යයන් සහ ස්වභාවය" යන පර්යේෂණාත්මක නිබන්ධය ධම්ම දිසානායක හා ජගත් ලියන ආරච්චි දෙදෙනා විසින් රචනා කරන ලදුව පැෆ්රල් සංවිධානය විසින් ප්‍රකාශයට පත්කර…

Continue Readingශ්‍රී ලංකාවේ ස්වාධීන රාජ්‍ය කොමිෂන් සභා ඉතිහාසය, බලතල, කාර්යයන් සහ ස්වභාවය