පළාත් සභා පවත්වාගෙන යා යුතු ද ? අහෝසි කළ යුතු ද ?

පළාත් සභා අහෝසි කර පළාත් නවය සඳහා ඇමතිවරු 09 දෙනකු පත්කළ යුතු බවට ගෙන ආ යෝජනාවක් වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් පසුගියදා සම්මත කරගනු ලැබීය. පළාත් සභා ක්‍රමය ජනවාර්ගික ගැටලුවට හෝ…

Continue Readingපළාත් සභා පවත්වාගෙන යා යුතු ද ? අහෝසි කළ යුතු ද ?