පළාත් සභා දිගටම පත්වාගෙන යනවා ද ? අහෝසි කරනවා ද ?

පළාත් සභා අහෝසි කර පළාත් නවය සඳහා ඇමතිවරු 09 දෙනකු පත්කළ යුතු බවට ගෙන ආ යෝජනාවක් වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් පසුගියදා සම්මත කරගනු ලැබීය. පළාත් සභා ක්‍රමය ජනවාර්ගික ගැටලුවට හෝ…

Continue Readingපළාත් සභා දිගටම පත්වාගෙන යනවා ද ? අහෝසි කරනවා ද ?