20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පාර්ලිමේන්තුවට! දින 7ක් ඇතුළත ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ පෙත්සමක් ගොනු කර අභියෝග කළ හැ

මේ වන විට ගැසට් කර ඇති 20 වෙනි ආණ්ඩු ක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අද (22දා) අධිකරණ ඇමැති අලි සබ්රි මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ පසුව, ඕනෑම පුරවැසියකුට දින හතක් ඇතුළත ඊට…

Continue Reading20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පාර්ලිමේන්තුවට! දින 7ක් ඇතුළත ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ පෙත්සමක් ගොනු කර අභියෝග කළ හැ