යුද්ධයේදී මියගිය පිරිසක් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී සමරයි.

දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මන්ත්‍රීවරු අට දෙනෙක් යුද්ධයේදී මියගිය උතුරේ පිරිසක් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී ඉටිපන්දම් දල්වා ඊයේ දිනයේ සැමරූ බව සඳහන්. පාර්ලිමේන්තු ආරංචි මාර්ග පවසන අන්දමට යුද්ධයේදී මියගිය පිරිසක් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ දී…

Continue Readingයුද්ධයේදී මියගිය පිරිසක් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී සමරයි.