දෙවියෝ කෝප වෙලාද?

ආණ්ඩුවට මොකද මේ වෙන්නේ… හරියට ශාපයක් වගේ… ‘එක ප්‍රශ්නයක් ඉවර වෙන්න තව එකක්…’ ‘ගන්න හැම තීරණයක්ම වරදිනවා…’ මේ දවස්වල ටොයියෝ පමණක් නොව බයියොත් කියන්නේ ඔය කතාවමය. ‘කොරෝනා ඉවරයි කියල එනවුන්ස්…

Continue Readingදෙවියෝ කෝප වෙලාද?