කොළඹ වරාය නගර පනත් කෙටුම්පතේ වගන්ති 74න්26ක්ම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනියි

කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පතේ ඇතුළත් වගන්ති 74කින් වගන්ති 26ක් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සමග ගැටෙන බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කර ඇති අතර ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණය ප්‍රධාන වගන්ති 08ක් යටතේ සාරාංශ…

Continue Readingකොළඹ වරාය නගර පනත් කෙටුම්පතේ වගන්ති 74න්26ක්ම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනියි