මැතිවරණ ක්‍රමය වෙනස් වෙයිද

දැනට පවතින මැතිවරණ සහ ඡන්ද විමසීම් ව්‍යුහයේ නීති වල අඬුපාඩුකම් හඳුනාගැනීම සදහා වන පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාව එහි සභාපති, පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායක සහ විදේශ අමාත්‍ය  දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්  ප්‍රථම වරට…

Continue Readingමැතිවරණ ක්‍රමය වෙනස් වෙයිද