අධිකරණ තීරණය කෙසේ වෙයිද?

බූස්ස බන්ධනාගාරය තුළ රඳවා සිටින ගම්පොළ විදානලාගේ සමන්ත කුමාර හෙවත් වෙලේ සුදා එම බන්ධනාගාරයෙන් පිටතට රැගෙන යෑමෙන් වළකින ලෙස අභියාචනාධිකරණය  බූස්ස බන්ධනාගාරයේ අධිකාරිවරයාට දන්වා තිබේ.  ඔහුගේ මව වන ආර්.ජී. මාලනී…

Continue Readingඅධිකරණ තීරණය කෙසේ වෙයිද?