හෙටින් ඇරඹෙන පාර්ලිමේන්තුව.

කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳව ඉදිරිපත් වූ පෙත්සම් සම්බන්ධව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණය  කථානායක  මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා විසින් ලබන18 වනදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ඇත.  මේ අතර ලබන…

Continue Readingහෙටින් ඇරඹෙන පාර්ලිමේන්තුව.