ඊශ්‍රායල් – පලස්තීන ගැටුමෙන් අල්ජසීරා ඉවරයි.

පලස්තීන ගාසා තිරයේ පිහිටි මහල් 13 කින් යුත් අල්ජසීරා, ඇසෝසියෙටඩ් ප්‍රෙස් (AP) වැනි විදෙස් මාධ්‍ය ආයතන කාර්යාල පවත්වාගෙන ගිය ගොඩනැගිල්ලක් ඊශ්‍රායල් ගුවන් හමුදාව විසින් එල්ල කරනු ලැබූ ගුවන් ප්‍රහාරයකින් විනාශ…

Continue Readingඊශ්‍රායල් – පලස්තීන ගැටුමෙන් අල්ජසීරා ඉවරයි.