රාජ්‍ය සේවය දේශපාලනීකරණය වීම.

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා සතු බලතල ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ඇතුළු ප්‍රාථමික හා ද්විතීක මට්ටමේ නිලධාරීන් වෙත පැවරීමේ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ ලේකම්…

Continue Readingරාජ්‍ය සේවය දේශපාලනීකරණය වීම.