සෝමදේවගේ “ස්වදේශික” අණ්ඩර දෙමළය – මේ බොරු ප්‍රවාද ඇයි ?

මෙය ලියන දිනට හරියටම සතියකට පෙර 2020 සැප්තැම්බර 02 වන දින කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයයේ පුරාවිද්‍යා පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ මහාචාර්ය රාජ් කුමාර් සෝමදේව මාධ්‍යයට ප්‍රකාශ කර තිබූයේ එතෙක් හමුව නොතිබුණු විල ඔය නිම්නයේ “බුදුපටුන ස්ථූප”…

Continue Readingසෝමදේවගේ “ස්වදේශික” අණ්ඩර දෙමළය – මේ බොරු ප්‍රවාද ඇයි ?