ආණ්ඩුවේ සහ විපක්ෂයේ වගකීම.

ආණ්ඩුවේ සහ විපක්ෂයේ  වගකීම. වහාම අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග නොගතහොත් ජීවිත රැසක් නැතිවීමේ බරපතල තත්ත්වයක් මතුව ඇතැයි හිටපු අගමැති, එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ අනතුරු අඟවා සිටියි.  ''දැන්මම  ක්‍රියාකළේ නැතිනම් ජිවිත…

Continue Readingආණ්ඩුවේ සහ විපක්ෂයේ වගකීම.