තමිල්නාඩුවේ නව මහ ඇමති.

තමිල්නාඩුව සති 2කට සම්පූර්ණයෙන්ම වසා දැමීමට අලුතින් තේරී පත්වූ තමිල්නාඩු මහඇමැතිවරයා වන ‌එම්.කේ. ස්ටාලින් මහතා තීන්දු කර ඇත. ඒ අනුව ‌අද සිට 24 වැනි දක්වා තමිල්නාඩුව වසා දමන බව ස්ටාලින්…

Continue Readingතමිල්නාඩුවේ නව මහ ඇමති.