චීන රොකට්ටුවේ සුන්බුන් ඉන්දියන් සාගරයේ.

චීනය විසින් අභ්‍යාවකාශගත කළ ලෝන් මාර්ච් රොකට්ටුවේ සුන්බුන් කැබැල්ල ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාවට නිරිත දිගින් වන ඉන්දියානු සාගරයට කඩා වැටී ඇතැයි චීන මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත. මෙලෙස කඩා වැටී ඇත්තේ…

Continue Readingචීන රොකට්ටුවේ සුන්බුන් ඉන්දියන් සාගරයේ.