අවිචාර මග වෙනස් කළ යුතු ය

ලංකාවට තිබෙන්නේ දැඩි සත්කාර (ICU) අවශ්‍ය රෝගීන්ට ඇඳන් 700ක් පමණක් බව පසුගියදා වාර්තා විය. ලංකාවේ සෞඛ්‍ය පහසුකම් පිළිබඳ හරස් කඩකට වඩා එය ලංකාවේ ජන ජීවිතය පත්කර ඇති ඛේදනීය තත්ත්වය සම්බන්ධ…

Continue Readingඅවිචාර මග වෙනස් කළ යුතු ය