වාමවාදය – ජාතිකවාදය – අවස්ථාවාදය.

මෙවර කිවිදා දැක්මෙන් මා සාකච්ඡා කරන්නේ යෝජිත වරාය නගරය ආර්ථික කොමිසම පනත හරහා ගොඩනැගී ඇති සංවාදය පිළිබඳවය. මේ දිනවල හදිසි කොරෝනා තත්ත්වය හමුවේ යම් ආකාරයකට යට ගොස් තිබෙන නමුත් පසුගිය…

Continue Readingවාමවාදය – ජාතිකවාදය – අවස්ථාවාදය.