රටේ ආරක්ෂක අංශ හා යුක්තිය පසඳලීමට මැදිහත්වන ආයතන ගන්නා යහපත් ක්‍රියාමාර්ගයන්ද හෑල්ලුවට ලක්වීම.

මෙවැනි අභියෝගාත්මක අවස්ථාවකට ජාතියක් ලෙස අප සාර්ථකව මුහුණදීමට නම් ජාති, ආගම් සහ දේශපාලන වැනි සියලු ආකාරයේ භේද බැහැර කරමින් එකට අත්වැල් බැඳ ගැනීම සෑම පාර්ශවයකම වගකීම බවත්, සමස්ත ජනතාවගේම පරම…

Continue Readingරටේ ආරක්ෂක අංශ හා යුක්තිය පසඳලීමට මැදිහත්වන ආයතන ගන්නා යහපත් ක්‍රියාමාර්ගයන්ද හෑල්ලුවට ලක්වීම.