රසායනික පොහොර ගෙන්වීම තහනම්.කැබිනට් සංදේශය.

රසායනික පොහොර ආනයනය සම්පූර්ණයෙන් ම තහනම් කිරීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත්කල කැබිනට් සංදේශයට අනුමැතිය හිමිව ඇත. රසායනික පොහොර ආනයනය ඉදිරි කෙටි කාලය තුළදී සම්පූර්ණයෙන් නතර කරන බව ජනාධිපති…

Continue Readingරසායනික පොහොර ගෙන්වීම තහනම්.කැබිනට් සංදේශය.