රජයේ ගිණුම් කාරක සභාවෙන් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට දැනුම්දීමක්.

දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට කිසිඳු ගැටලුවක් නොමැතිව අය කළ හැකි හිඟ බදු මුදල් ප්‍රමාණය සහ, අය කර ගත හැකි නමුත් ගැටලු පවතින හිඟ බදු මුදල් ප්‍රමාණය පිළිබඳව වාර්තාවක් මාස 02 ත්…

Continue Readingරජයේ ගිණුම් කාරක සභාවෙන් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට දැනුම්දීමක්.