මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ තීරණ.

අභ්‍යන්තර අර්බුද හේතු කොට ගනිමින් කණ්ඩායම් කිහිපයක් මගින් හිමිකම් කියනු ලබන පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂ සිය අර්බුද විසදා ගැනිමට කටයුතු නොකරන්නේ නම් අර්බුද විසදා ගන්නා තුරු අක්‍රීයව තැබිමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව …

Continue Readingමැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ තීරණ.