පෝට් සිටිය ලෝකයේ මනිලොන්ඩරිය වෙයිද?

ශ්‍රී ලංකාවේම කොටසක් වන ‘පෝට් සිටි’යට ශ්‍රී ලංකාවේ අණපනත් 7ක් බලනොපාන බව කියැවේ. එසේ වන්නේ පෝට් සිටිය වෙනුවෙන් ආණ්ඩුව ගෙන ඒමට නියමිත පනත ක්‍රියාත්මක වූවොතින්ය. එය එසේ නම් ඉන් හැඟෙන්නේ…

Continue Readingපෝට් සිටිය ලෝකයේ මනිලොන්ඩරිය වෙයිද?