ජාතික අධ්‍යාපන ක්‍රමයක අවශ්‍යතාව

නව ආණ්ඩුව අධ්‍යාපන ක්‍ෂේත්‍රය සඳහා නව ප්‍රතිපත්තියක් හඳුන්වාදීම සඳහා සැලසුම් කිරීම පැසසිය යුත්තකි. නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කරන විට අපගේ අවධානය යොමු කළ යුතු ප්‍රධානම කරුණ වන්නේ අපට ගැළපෙන අධ්‍යපන…

Continue Readingජාතික අධ්‍යාපන ක්‍රමයක අවශ්‍යතාව