අප්‍රේල් 21 පාර්ලිමේන්තු සිද්ධියට කමිටුවක්.

2021 අප්‍රේල් 21 වැනි දින පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයේදී සහ පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රය තුළදී සිදු වූ සිද්ධීන් පිළිබඳව සොයා බලා ඒවාට ගත යුතු පියවර කවරේද යන්න නිර්දේශ කිරීම සඳහා නියෝජ්‍ය කථානායක රංජිත්…

Continue Readingඅප්‍රේල් 21 පාර්ලිමේන්තු සිද්ධියට කමිටුවක්.