ලෝකයේ එක් පුද්ගලයකු ඇමරිකානු ඩොලර් 13,050 ක් රජයකට හෝ බැංකුවකට ණයයි.

ලෝකයේ එක් පුද්ගලයකු ඇමරිකානු ඩොලර් 13,050 ක් රජයකට හෝ බැංකුවකට ණය වී සිටින බව ලෝක ආර්ථික කළමණාකරණය පිළිබඳ වන Janus Henderson සංවිධානය විසින් එළිදැක්වූ වාර්තාවේ සඳහන්. එම වාර්තාවට අනුව පසුගිය…

Continue Readingලෝකයේ එක් පුද්ගලයකු ඇමරිකානු ඩොලර් 13,050 ක් රජයකට හෝ බැංකුවකට ණයයි.