විස්සේ හැටි දැනගෙන හිටියනම් ආණ්ඩුවට තුනෙන් දෙක දෙන්නෙ නැහැ – කරු ජයසූරිය

සාධාරණ සමාජයක් සඳහා වූ ජනතා ව්‍යාපාරයේ සභාපති කරු ජයසූරිය පවසන්නේ මහ මැතිවරණයට පෙර ජනතාව 20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පතට ඇතුළත් කර ඇති ඇතැම් වගන්ති සම්බන්ධයෙන් දැනුවත්ව සිටියේනම් වත්මන් ආන්ඩුවට…

Continue Readingවිස්සේ හැටි දැනගෙන හිටියනම් ආණ්ඩුවට තුනෙන් දෙක දෙන්නෙ නැහැ – කරු ජයසූරිය