ශ්‍රී ලංකාවේ එළවළු හා පලතුරු වගාව ගැන’තිත්ත කතාවක්’ COPE කමිටුව හමුවේ හෙළිදරව් වෙයි !

ජාතික විගණන කාර්යාලය 2015 දී සිදු කළ විගණනයකට අනුව වාර්ෂිකව එළවළු හා පලතුරු මෙට්‍රික් ටොන් 270,000 පමණ අපතේ යන බවත් එයින් මෙරට ආර්ථිකයට සිදුව ඇති අලාභය රුපියල් බිලියන 20ක් පමණ…

Continue Readingශ්‍රී ලංකාවේ එළවළු හා පලතුරු වගාව ගැන’තිත්ත කතාවක්’ COPE කමිටුව හමුවේ හෙළිදරව් වෙයි !