විශාලම අවාසිය වෙන්නේ අපට.

OTI ආයතනයේ මෙහෙයවීමෙන් පළාත් සභා සහ බලය බෙදා හැරීම පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණයක් පසුගියදා ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේදී පැවැත්විණි. එහි විශේෂ ආරාධිත දේශනයක් සිදුකරමින් කීර්තිමත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයෙකු වූ ආචාර්ය දයාන් ජයතිලක මහතා පලකළ…

Continue Readingවිශාලම අවාසිය වෙන්නේ අපට.