පවරා ඇති බලතල ෆෙඩරල් පාලන අධිකාරියකට වඩා බලවත්.

කොළඹ වරාය ඇසුරෙන් කෘතිම ලෙස ඉදි කළ මේ “කොළඹ වරාය නගරය” යැයි වන භූමි ප්‍රදේශය ශ්‍රී ලාංකීය රාජ්‍යයේ අනෙක් ඕනෑම භූමි ප්‍රදේශයකින් නෛතික වශයෙන් වෙන් නොවිය යුතු නමුත් ගැසට් කරනු…

Continue Readingපවරා ඇති බලතල ෆෙඩරල් පාලන අධිකාරියකට වඩා බලවත්.