හැට දහසේ සේනාවේ ඵලදායකත්වය කෙබඳුද..?

60,000ක් පමණ උපාධිධාරීන් සංඛ්‍යාවක් එකවර රාජ්‍ය සේවයට බඳවා ගැනීම සිදුවේ. ඒ කිසිදු මූලික සමීක්ෂණයකින් තොරවය. එහිදී ඔවුන් කවර ආකාරයක කාර්යාලයක කුමන කටයුත්තකට යොමු කළ යුතු දැයි පැහැදිලි කිරීමක් තවමත් විධිමත්ව…

Continue Readingහැට දහසේ සේනාවේ ඵලදායකත්වය කෙබඳුද..?