යාපනයේ පාලනය.

යාපනය නගරයේ පිරිසිදුබව  ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා පස් දෙනෙකුගෙන් යුත් නගර සභා ආරක්ෂණ පොලිස් බලකායක් ආරම්භ කල බවට යාපනය නගරාධිපති විශ්වලිංගම් මණිවන්නන් මහතා පවසා සිටියි. මේ පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කිංස් නෙල්සන්…

Continue Readingයාපනයේ පාලනය.