සංචාරක පනත අහෝසියි.ආයතන හතරක් එකට.

2005 අංක 38 දරන සංචාරක කටයුතු පනත අහෝසි කර නව සංචාරක කටයුතු පනතක් පැනවීම සඳහා,පනතක් කෙටුම්පත් කිරීමට සංචාරක අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර තිබේ. ඒ අනුව…

Continue Readingසංචාරක පනත අහෝසියි.ආයතන හතරක් එකට.