19ට සිනාසීම හා 20ට හැඬීම

20 වන සංශෝධනය ආණ්ඩුක්‍රම විෂයෙහි ලංකාව ආපස්සට තබන ලද ප්‍රබල පියවරක් ලෙස සැලකිය හැකිය. මගේ මතය අනුව 20 වන සංශෝධනය සමග රටේ එක යුගයක් අවසන් වේ. එසේ අවසන් වන යුගය…

Continue Reading19ට සිනාසීම හා 20ට හැඬීම