මෙරට මූල්‍යය ඉතිහාසයේ විශේෂ දිනයක්.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන දෛනික විනිමය අනුපාතික සටහනට අනුව අද  දින එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැනුම් මිල රු. 197.62 ක් සහ විකුණුම් මිල රු. 202.04 ක්…

Continue Readingමෙරට මූල්‍යය ඉතිහාසයේ විශේෂ දිනයක්.