සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහය සංශෝධනයට.

රථවාහන අනතුරු නඩුවලට අදාළ සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහයේ වගන්ති සංශෝධනයට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ. ඒ අනුව ඊට අදාළ ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත් සකස් කරන ලෙස නීති කෙටුම්පත් සම්පාදකට උපදෙස් ලබාදීම සඳහා…

Continue Readingසිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහය සංශෝධනයට.