අප්‍රේල් මුල් සතිය විශේෂ පාර්ලිමේන්තු සතියක්.

අප්‍රේල් මස 05 වනදා සිට 09 වනදා දක්වා දින 05ක් පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමට කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස් වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව තීරණය කරන ලදී. එම තීරණයට…

Continue Readingඅප්‍රේල් මුල් සතිය විශේෂ පාර්ලිමේන්තු සතියක්.